Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Skip to content