Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Skip to content