Gmina Ulan-Majorat 24 lutego 2021 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na mocy którego mieszkańcy Gminy mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje związane w projektem oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat.

Na mocy zawartego porozumienia do zadań gminy będą należało: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie; wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności; przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.


Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

Formy dofinansowania

1. dotacja

2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)


Beneficjenci 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 10 000 zł


Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1. dotacja

2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)


Beneficjenci

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodze


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
15 000 zł

 

 

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Konkurs plastyczny pod hasłem „PRZEZROCZYSTOŚĆ”

„PRZEZROCZYSTOŚĆ” to hasło działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie postaw proekologicznych całego społeczeństwa.

Na stoisku Gminy Ulan-Majorat podczas Dożynek Gminno-Parafialnych odbył się  konkursu plastyczny pod hasłem „PRZEZROCZYSTOŚĆ”.  Dla najmłodszy uczestników przygotowaliśmy kolorowanki ekologiczne, dzięki którym zachęcaliśmy do dbania o środowisko – przede wszystkim do właściwej segregacji śmieci, a także do rozpoznawania znaków ekologicznych. Każde dziecko otrzymało upominek, a najlepsze prace zostały dodatkowo wyróżnione.  Natomiast dla uczestników w kategorii klasy IV-VII  i szkoły ponadpodstawowe przygotowaliśmy test wiedzy z ekologii. Ponadto dla rodziców przewidzieliśmy konsultacje z zakresu zasad i warunków programu „Czyste Powietrze”.

Nasze stoisk cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, we wspólnej zabawie udział wzięło aż 108 dzieci i młodzieży. Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie: Sławomir Żyłka, Sylwia Osińska i Agnieszka Gajda.

Wypróżnienia w kategorii przedszkole i klasy I-III otrzymali:

  1. Karol Milewski;
  2. Maria Antoniuk;
  3. Nina Meronk;
  4. Oliwia Ksok;
  5. Szymon Niewęgłowski;
  6. Martyna Jenczylik;
  7. Maja Matyjaszek;
  8. Kinga Cichosz;
  9. Laura Chromińska;
  10. Rafał Zarzycki.

Nagrody w kategorii klasy IV-VII  i szkoły ponadpodstawowe otrzymali:

I miejsce  – Lena Maliszewska, Mateusz Płudowski;

II miejsce – Paweł Pazdan i Kamil Krakowski;

III miejsce – Aleksandra Cichosz i Przemysław Zienkiewicz.

Nagrody laureatom wręczali Wójt Gminy Ulan-Majorat Pan Jarosław Koczkodaj i Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Skowron. Ponadto wśród uczestników zostały rozlosowane pluszowe misie w koszulce z napisami „Ulan w sercu się zaczyna” i  „Czyste powietrze”. Maskotkę otrzymali: Julia Borkowska,  Weronika Cichosz i Michał Gajda.

Laureatom gratulujemy. Nasze dożynki cieszą się bardzo dużą popularnością i wzbudzają zainteresowanie mieszkańców innych gmin – dlatego jest to bardzo dobra okazja do propagowania postaw przyjaznych wobec otaczającego nas świata.

Organizacja stoiska odbyła się w ramach kampanii  programu „Czyste Powietrze” Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Gminy Ulan-Majorat.