Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

Zapraszamy do składania wniosków o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanie – Majoracie, pokój nr 1. Telefon kontaktowy: 83 35 18 091, wewnętrzny 60.

Kryterium dochodowe

Jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę w roku 2020 nie przekraczały:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możesz starać się dodatek osłonowy. W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym – wysokość:

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe:

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego

 • Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. Weryfikacja dochodów opodatkowanych członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu nieopodatkowanego: Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku) oraz Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie stanowi integralną część wniosku).

Poniżej wniosek o dodatek osłonowy do pobrania oraz wskazówki jak należy go uzupełnić.

Wniosek_o_dodatek_osłonowy – pdf

Wniosek_o_dodatek_osłonowy – wersja edytowalna

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

Skocz do treści