Aktualności

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

Gmina Ulan-Majorat w 2021 r. uzyskała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nazwa zadania – „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”.

Wysokość dotacji – 73 440,00 zł

Całkowita wartość  zadania – 812 861,00 zł

Realizatorem zadania jest Żłobek Gminny w Ulanie-Majoracie.

Ww. dotacja zostanie wykorzystana na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 68 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi) poniesione od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina Ulan-Majorat w 2021 r. korzysta również  z dotacji celowej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Skocz do treści