Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 102238L od km 0+002,5 do km 0+692 w m. Sobole

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 850 z dnia 18 czerwca 2020 roku, aneks Nr 1 z dnia 20 października 2020 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 168 161,73 zł
Kwota dofinansowania (w złotych): 117 713,00 zł
Kwota udziału własnego (w złotych): 50 448,73 zł
Rok realizacji: 2020

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka – 690 mb.; szerokość jezdni 3,5 m na odcinku od km 0+040 do km 0+646 oraz 5,00 m na odcinku od km 0+002,50 do km 0+0,030 i od km 0+656 do km 0+692; nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego; pobocze gruntowe ulepszone – wzmocnione 10 cm mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, odwodnienie powierzchniowe; oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

 


Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 102174L od km 2+260 do km 2+798,5 w miejscowości Ulan Duży – Ulan-Majorat

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 851 z dnia 18 czerwca 2020 roku, aneks Nr 1 z dnia 20 października 2020 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 157 296,72 zł
Kwota dofinansowania (w złotych): 110 107,00 zł
Kwota udziału własnego (w złotych): 47 189,72 zł
Rok realizacji: 2020

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka – 539 mb.; szerokość jezdni 3,5 m na odcinku od km 2+260 do 2+756 oraz 5,00 na odcinku od km 2+766 do 2+798,5 od km 2+756 do 2+766 zmiana szerokości jezdni na odcinkach o dł. 10 m; nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego; pobocze gruntowe ulepszone – wzmocnione 10 cm mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, odwodnienie powierzchniowe; oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.


Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 102150L w m. Zakrzew od km 0+002,75 do km 0+450,91
(nabór uzupełniający)

Nr i data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 1735 z dnia 7 grudnia 2020 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 112 261,98 zł
Kwota dofinansowania (w złotych): 78 583,00 zł
Kwota udziału własnego (w złotych): 33 678,98 zł
Rok realizacji: 2020

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka – 448 mb.; szerokość jezdni 3,5 m; nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego; pobocze gruntowe ulepszone – wzmocnione mieszanką z kruszywa łamanego, niezwiązanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm, odwodnienie powierzchniowe na pobocza, istniejące rowy i tereny zielone w obrębie pasa drogowego; oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu