Zbliżamy się do końcowego etapu realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

W ramach zawartej w 10 października 2016 r. umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego z Piask – Lidera Projektu oraz Gminą Chełm, Gminą Łopiennik Górny, Gminą Piaski, Powiatem Krasnostawskim oraz Gminą Ulan-Majorat – Partnerami Projektu, realizowany jest projekt, którego celem jest wdrożenie technologii cyfrowych pozwalających na bardziej przyjazne dla mieszkańca wizyty w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat oraz na stronie internetowej. W ramach projektu modernizacji poddane zostały wszystkie programy dziedzinowe pozwalające wdrożenie ich funkcjonalności w postaci e-usług. Dzięki takiemu zabiegowi oraz każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zarejestrowania się w systemie e-należności i sprawdzenie wszystkich opłat i podatków, pozwoli także na regulowanie ich w postaci płatności elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej. Gmina dzięki takim działaniom wychodzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców w czasach ogólnodostępnego internetu i komputera.

Wdrożone zostaną także e-usługi pozwalające na złożenie wniosków związanych ze sprawami administracyjnymi przez mieszkańców gminy. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski do urzędu nawet w innych godzinach niż godziny pracy urzędu.

W celu usprawnienia wdrożenia e-usług zostanie utworzony punkt potwierdzania profilu zaufanego, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli założyć sobie profil zaufany, który pozwoli na elektroniczną komunikację nie tylko z Gminą Ulan-Majorat ale także z innymi urzędami świadczącymi usługi elektroniczne.

W związku z rozwojem technologii cyfrowych gmina zakupiła tablety dla radnych do obsługi głosowań oraz aplikację, która pozwala przeprowadzać tryb głosowania ora komunikację elektroniczną pomiędzy urzędem a radnymi.

Dzięki projektowi zostały zakupione 22 nowe zestawy komputerowe, które zastąpią wysłużony sprzęt będący w posiadaniu urzędu.

 

Link do portalu e-usług: http://euslugi.ulanmajorat.pl