Aktualności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ulan-Majorat Uchwały Nr XIV/67/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat.

Obszar opracowania projektu zmiany studium obejmuje miejscowości: Klębów, Stok, Ulan Duży, Ulan-Majorat i Ulan Mały w Gminie Ulan-Majorat.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany studium oraz sporządzanej dla tego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@ulanmajorat.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Ulan-Majorat.

 

mgr Jarosław Koczkodaj

Wójt Gminy Ulan-Majorat 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

WNIOSEK

Skip to content