Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Skocz do treści