Logo NFOŚiGW
Gmina Ulan-Majorat podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat”. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Na opracowanie Strategii oraz wykonanie działań informacyjno-promocyjnych (przygotowanie i wydruk plakatów informacyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie i publikacja artykułów prasowych) w ramach przedsięwzięcia Gmina otrzymała dotację w wysokości 100% wartości zadania, tj. 49 000,00 zł.

W ramach projektu zakłada się przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;
  • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Celem dokumentu jest ocena stanu aktualnego transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie kierunków jego rozwoju w przyszłości. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Gmina powinna przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności na jej obszarze. Zakłada się, że wdrożenie założeń Strategii przyczyni się m.in. do:

  • Spadku ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji Strategii zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, ropy naftowej, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych. Szczególnie ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia na szlakach komunikacyjnych, gdzie jednocześnie znajdują się duże skupiska ludzi.
  • Spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, alergie – dzięki poprawie jakości powietrza.
  • Spadku kosztów utrzymania gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów publicznych oraz doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach gospodarstw domowych.
  • Wzrostu świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w Strategii mieszkańców Gminy (poprzez konsultacje i dialog społeczny) będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści.
  • Ochrony środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem Strategii będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych.
  • Poprawy atrakcyjności gminy – dzięki realizacji Strategii gmina będzie postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna. Jest to niezwykły sposób na promocję gminy i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.
  • Stworzenia miejsc pracy związanych z elektromobilnością – wdrożenie Strategii spowoduje, że w niedalekiej przyszłości (zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elektromobilności – do 2025 r.) mogą powstać małe firmy obsługujące infrastrukturę dla elektromobilności np. obsługa pojazdów, ładowarek, tworzenie systemów informatycznych.

INFORMACJA nt. konsultacji społecznych w Gminie Ulan-Majorat dot. opracowania “Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat

ANKIETA w ramach realizacji zadania Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat współfinansowanej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”doc.

ANKIETA w ramach realizacji zadania Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat współfinansowanej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”pdf.

Warsztat – podstawowe informacje elektromobilność

Warsztat- elektromobilność opracowywanie dokumentu założenia.pdf

Materiały 1

Materiały 2

LIVE o 12.00 na stronie YouTube: Warsztaty online Strategia Elektromobilności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat”,  prosimy o przekazywanie swoich uwag do dokumentu za pomocą poniżej zamieszczonego formularza uwag.

Wypełniony formularz uwag można przesyłać na adres poczty elektronicznej: ug@ulanmajorat.pl lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Ulan-Majorat, Referat Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat. W tytule e-maila lub na kopercie prosimy wpisać „Uwagi – projekt S.R.E”. Na Państwa uwagi czekamy w terminie od 17 czerwca do 1 lipca 2020 r.

Zbieranie wniosków i postulatów do dokumentu odbywa się w formie anonimowej. W przypadku składania formularza przez instytucje lub organizacje prosimy o podanie nazwy i danych adresowych. Uwagi bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik nr 1. Formularz uwag do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat

Załącznik nr 2. Projekt „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat”

Raport z konsultacji dot. projektu Strategii Gminy Ulan-Majorat

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat – zakończenie realizacji przedsięwzięcia


„Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Ulan-Majorat”