Aktualności

„PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ULAN-MAJORAT Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2022” – KONSULTACJE

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

Spotkanie robocze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawie odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Ulanie-Majoracie pokój nr 29.


Skocz do treści