Właściciele zabudowy jednorodzinnej mogą zagospodarować wytworzone przez siebie odpady zielone w przydomowych kompostownikach. Zaletą tego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych jest ograniczenie kosztów odbioru odpadów i możliwość uzyskania nawozu organicznego do wykorzystania na własne potrzeby.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, który zdecydują się na kompostowanie odpadów we własnym zakresie winni zaznaczyć to w deklaracji. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas nieco niższa  i wynosi 13,00 zł od osoby miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że wówczas mieszkańcy nie otrzymują worków na bioodpady.

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, przy tym zagospodarować bioodpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Każdy może kupić gotowy kompostownik lub zrobić do samemu. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika, a w dodatku mamy go za darmo.

 

Jak założyć własny kompostownik?

Kompostownik zakładamy przy dodatnich temperaturach w okresie wiosna – jesień oraz wybieramy miejsce ocienione i osłonięte od wiatru.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układami deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację niezbędną do powstawania kompostu.

KOMPOSTOWANIE KROK PO KROKU

 1. Na dnie kompostownika układamy 20 cm warstwy gałęzi – umożliwia ona odpływ nadmiaru wody.
 2. Następnie usypujemy warstwę ziemi ogrodowej lub zeszłorocznego kompostu.
 3. Układamy około 15 cm warstwy odpadów, przekładane warstwami ziemi lub drobnych gałązek.
 4. Co 2-3 miesiące mieszamy zawartość kompostownika za wyjątkiem warstwy gałęzi.
 5. Przykrywamy kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym. Aby zachował ciepło i wilgoć.
 6. Pilnujemy wilgotności kompostownika – suchy należy zrosić wodą.
 7. Unikamy przelania – może to doprowadzić do gnicia lub brzydkiego zapachu.
 8. Przelany kompost mieszamy i przekładamy niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach – tzw. wytłoczkami.

KOMPOSTOWNIK ZAŁOŻONY WIOSNĄ TO ŻYZNA ZIEMIA DO JESIENNEGO OGRÓDKA

KOMPOSTUJMY !

Co do kompostownika?

Kompostuj:

 • ścięta trawa,
 • liście z drzew i krzewów,
 • resztki roślin ozdobnych i warzyw bez objawów chorób,
 • chwasty, które nie zawiązały jeszcze nasion,
 • owoce – uszkodzone i obite,
 • drobne gałęzie i duże gałęzie po rozdrobnieniu,
 • odpady roślinne  gospodarstwa domowego: obierki z warzyw i owoców, resztki potrwa, zużyte torebki herbaciane,
 • popiół drzewny, np. z kominka,
 • szary papier – czysty i niezadrukowany.

Nie kompostuj:

 • liści, owoców i warzyw z objawami chorób,
 • skórek owoców cytrusowych – obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie,
 • chwastów, które zawiązały już nasiona,
 • dużych, nierozdrobnionych gałęzi,
 • mięsa i kości,
 • zadrukowanego i bielonego papieru,
 • popiołu  innych materiałów niż drewno.

Informacja

Kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia które wynosi 3,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć deklarację zawierającą oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie. Deklaracje należy składać od 01 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku. Nowy wzór deklaracji jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl w zakładce Odpady Komunalne. Deklarację według obowiązującego wzoru można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Gminy w Ulanie-Majoracie lub przez e-PUAP oraz skan deklaracji mailowo na adres ug@ulanmajorat.pl, a także wysłać pocztą. Aktualne informację są zawarte na stronie www.ulanmajorat.pl.

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów .Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można utracić prawo do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na pozostałe odpady zbierane selektywnie. Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia nie mogą przywozić bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ulanie-Majoracie.