Gmina Ulan-Majorat otrzymała dofinansowanie w ramach Państwowych Funduszy Celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do km 0+840,69” oraz „Przebudowie drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska od km 3+192,75 do km 3+942,75 odcinek długości 750,00 mb”


 

 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do km 0+840,69”

Zadanie obejmuje m.in. poniższy zakres robót:

 1. Wykonanie poszerzenia podbudowy mieszanką z kruszywa łamanego
 2. Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniem
 3. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku 837 mb.
 4. Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
 5. Oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

DOFINANSOWANIE 172 725,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  345 450,91 zł


 

 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska od km 3+192,75 do km 3+942,75 odcinek długości 750,00 mb”

 

Zadanie obejmuje m.in. poniższy zakres robót:

 1. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku 750 mb.
 2. Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
 3. Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
 4. Przebudowa przepustu

DOFINANSOWANIE  109 466,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  226 302,78 zł