Aktualności

SAMORZĄDOWIEC ROKU 2021

W minioną sobotę Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przyznało nagrody “Niedźwiadka”.

W kategorii “Promujemy najlepszych” samorządowcem roku 2021 został Jarosław Koczkodaj.

Wójt Gminy Ulan-Majorat został doceniony za:
  •  zrównoważony rozwój gminy,
  •  inwestycje infrastrukturalne,
  •  wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • budowę Żłobka “Maluszkowo”,
  • rozwijanie i wspieranie działalności kulturalnej,
  • wsparcie i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Uzasadnienie dla przyznania nagrody “Promujemy najlepszych” Jarosławowi Koczkodajowi, wójtowi gminy Ulan-Majorat, który otrzymał “niedźwiadka” w dziedzinie samorządności.

Laureat jest samorządowcem drugą kadencję. Od 2014 roku sprawuje funkcję wójta gminy Ulan-Majorat.

W pracy samorządowej zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój. Obok inwestycji typowo infrastrukturalnych – budowy dróg i budownictwa –kładzie nacisk na szeroko rozumianą działalność kulturalną, rozwój ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, oświatę i pracę pomocy społecznej a także ochronę przyrody.

Od czasu objęcia przez laureata funkcji wójta powstał nowoczesny budynek Żłobka Gminnego “Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie, który obecnie jest miejscem opieki dla dzieci do lat 3, ale także pierwszym wczesnoedukacyjnym miejscem zdobywania wiedzy dla 68 najmłodszych wychowanków. Pomimo tak dużej obsady w żłobku rodzice nowych kandydatów oczekują w kolejce na wolne miejsca, co jest powodem do zwiększenia ich do 80.

Mając na względzie troskę o rozwijanie życia społecznego, podtrzymywanie tradycji ale także działalność organizacji społecznych wybudowany został dwukondygnacyjny obiekt centrum społeczno-kulturalnego w Sobolach oraz podobny nowoczesny gmach centrum w Domaszewnicy.

W istniejących świetlicach wiejskich i tych nowo powstałych znajdują swoje siedziby koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Organizacje te mają bardzo mocne oparcie w kierowanym przez wójta samorządzie gminnym a ich praca ma na celu wpieranie życia społecznego, kultywowanie tradycji, ale także wychodzenie ponad schematy działalności statutowych.

Ponadto stałe wsparcie wójta i samorządu mają organizacje pozarządowe – Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych (UFIS) prowadzące liceum dla dorosłych oraz zorganizowane i cieszące się wielką popularnością zimowe i letnie wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. UKS Sprint jest organizatorem renomowanego ogólnopolskiego i międzynarodowego turnieju piłki ręcznej. Działa też GKS „Absolwent” Domaszewnica.

Laureat od 2021 roku piastuje funkcję prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Wójt udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach programu dor to dor. Zakupiono ze środków PFRON-u samochód, który nieodpłatnie dowozi osoby niepełnosprawne i starsze do instytucji leczniczych na terenie całego kraju. W roku bieżącym w budynku nieczynnej szkoły w Sętkach powstanie Klub Seniora. Wespół z UFIS organizowane są półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych.

W trakcie niespełna dwóch kadencji w gminie Ulan-Majorat powstała od podstaw nowoczesna oczyszczalnia ścieków, 11 kilometrów kanalizacji sieciowej oraz 128 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na budynkach mieszkańców gminy założono 637 instalacji solarnych i 312 prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz 19 pieców na biomasę.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego rozpoczęto wymianę 627 punktów oświetleniowych na oświetlenie ledowe, budowę 229 nowych punktów oświetlenia elektrooszczędnego. Ponadto stawiane są latarnie solarne, niezależne od zasilania z sieci energetycznej. Ma być ich 46.

W pracy wójta nacisk kładzie na poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie stanu dróg, zarówno gminnych, jak też powiatowych. Dzięki temu w ciągu niespełna 8 lat zostało wybudowanych, wyremontowanych bądź zmodernizowanych łącznie 47 kilometrów dróg, a także ułożone zostały blisko 4 km chodników. W przygotowaniu na bieżący i kolejny rok są inwestycje drogowe łącznie na 22 kilometry.

W ciągu dwóch kadencji powstało 8 nowych siłowni na świeżym powietrzu, 7 placów zabaw oraz 8 altan rekreacyjnych. Przygotowuje się budowę następnych. W tym też czasie zmodernizowano boisko gminne w Ulanie-Majoracie a dzięki współpracy z LGD „Zapiecek” powstał szlak rowerowy “Greenways”.

Ochotnicze straże pożarne korzystają ze wsparcia logistycznego i finansowego ze strony gminy. Wójt jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Ulanie-Majoracie. W ubiegłej kadencji powstała nowa jednostka OSP Zarzec Ulański a w roku 2018 dla OSP Domaszewnica zakupiony został nowoczesny średni wóz bojowy marki Volvo.

Laureat dużą wagę w swej działalności przywiązuje do nowoczesnego zarządzania kadrą i wprowadzania nowych narzędzi pracy. W poprzedniej kadencji Urząd Gminy został zinformatyzowany za kwotę blisko 2 mln złotych.

W działalności laureata ważną rolę odgrywa dbałość o rozwój kultury. Znajduje to odzwierciedlenie w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Dużym powodzeniem cieszy się Babski Wieczór w Ulanie – marcowe wydarzenie gromadzące na scenie artystów z gminy i spoza niej. Sam wójt jest jej gospodarzem, jednym z prowadzących i jednym z artystów.

Obok konstruktywnego wspierania oświaty wykazuje troskę o politykę historyczną. W tym zakresie przeprowadził z powodzeniem działania upamiętniające postaci historyczne związane z ziemią ulańską. Na kamiennym obelisku w Skrzyszewie znalazła się płyta pamiątkowa ku pamięci rotmistrza Wincentego Zawadzkiego ps. „Wiktor”, walczącego w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, następnie w kampanii wrześniowej 1939 r., podczas której dowodził szwadronem ciężkich karabinów maszynowych 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich i brał udział w zwycięskiej szarży polskiej kawalerii pod Krasnobrodem. Po kampanii wrześniowej i powrocie do Skrzyszewa wstąpił do Armii Krajowej i brał udział w tworzeniu na tym terenie struktur państwa podziemnego. Został aresztowany przez Gestapo i stracony. Na fasadzie budynku Urzędu Gminy została umieszczona tablica pamiątkowa innego uczestnika wojny z bolszewikami, Władysława Aleksandra Górskiego. Był to aktywny działacz społeczny, wójt gminy Ulan w latach 1927 – 1938 a następnie poseł na Sejm V kadencji. W czasie wojny aresztowany przez Gestapo, więziony w radzyńskiej katowni, zamku lubelskim i obozach koncentracyjnych na Majdanku i Flossenbürgu. Po wojnie uznawany przez władze komunistyczne za “wroga klasowego”.

Skocz do treści