Aktualności

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO GMIN I POWIATU RADZYŃSKIEGO NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2035 – KONSULTACJE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XI/58/07 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy. Wójt Gminy Ulan-Majorat  zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail strategia@ulanmajorat.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat adres: Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, pok.18Skocz do treści